• 1 Yorum • Başlıca Farklar;

  • Pasaport, ülke dışına çıkan kişinin diğer ülkelerde geçerli olan kimliğidir,
  • Vize,  bir ülkeye girmek veya bir ülkeden çıkmak için yetkili makamlardan alınması gereken izindir,
  • Pasaportunuz olsa dahi, gitmek istediğiniz ülke, mensubu olduğunuz vatandaşlıktan vize isteyebilir, ülkeye girişte çeşitli şartlar koşabilir,
  • Türkiye’de bordo, yeşil ve gri pasaportlar İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yurt dışında ise dış temsilciliklerce (örn. konsolosluk) verilir,
  • Yabancıların Türkiye’ye girişinde pasaport dışında giriş vizesi de gereklidir.
  • Umuma mahsus yabancı pasaportlara vize vermeye valilikler veya onların izniyle emniyet müdürlükleri ve kaymakamlıklar, yurtdışında ise konsolosluklar yetkilidir.
  • Türkiye Cumhuriyeti de bu ülkelerden bazılarına (örneğin Almanya, Bulgaristan, Yunanistan gibi), orada yaşayan Türkiye veya Türk kökenli yabancılara kolaylık sağlamak amacıyla vize uygulamaz.

  Detaylı Bilgileri;
  PASAPORT TÜRLERİ

  5682 sayılı Pasaport Kanununun 12’nci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti namına verilmekte olan 5 çeşit pasaport bulunmaktadır.

   Pasaport türleri ve bu pasaportların tanzim edilebilmesi için istenilen belgeler aşağıda gösterilmiştir.

  1) Diplomatik Pasaportlar

  Diplomatik pasaportlar 28 sayfa olup, dış kapak rengi siyahtır.

  Diplomatik pasaportlar Pasaport Kanununun 13’üncü maddesine göre tanzim edilmektedir.

  Anılan Kanun maddesine göre;

  Diplomatik pasaportlar, Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçilik ve elçilikleri tarafından verilir.

  Diplomatik pasaportlar, muvakkat görev veya seyahat için gidenlere görevlerinin veya seyahatlerinin mahiyetine göre, bir seyahate mahsus olmak üzere veya azami iki sene için, daimi görevle gidenlere de Dışişleri Bakanlığınca tespit edilecek sürede geçerli olmak üzere verilir.

  Diplomatik pasaportlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan bakanlara, Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genel Kurmay birinci ve ikinci başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, orgenerallere, oramirallere, eski cumhurbaşkanlarına, yasama meclisleri eski başkanlarına,eski başbakanlar ve dışişleri eski bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterine,Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına, Valilere, Büyükşehir Belediye Başkanlarına, Büyükelçi unvanını almış olanlar ile Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanına, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanına ve bu Başkanlığın yurtdışındaki Program Koordinasyon Ofisi sorumlusuna, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine, Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya millletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere, siyasi kuryelere verilir.

  Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği müddetçe eşlerine de diplomatik pasaport verilmesi veya bunların eşlerinin pasaportlarının refakat hanesine kaydedilmesi mümkündür.

              Diplomatik pasaport alan kimselerin sıfat ve vazifeleri devam ettiği müddetçe, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli diplomatik pasaport verilir.

              Diplomatik pasaportların, sahiplerinin veya varsa refakat hanesinde kayıtlı bulunanların birer kıta fotoğrafisini ihtiva eylemeleri lazımdır.

  Diplomatik pasaportlar hiçbir harç veya resme tabi değildir.

   

  2) Hususi Damgalı Pasaportlar;

  Hususi damgalı pasaportlar 52 sayfa olup, dış kapak rengi yeşildir.

  Hususi damgalı pasaportlar Pasaport Kanununun 14, Ek-4 ve ek madde 6 maddelerine göre tanzim edilmektedir.

  Anılan Kanun maddelerine göre;

              Türkiye Büyük Millet Meclisi  eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.

              Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.

  Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir.

  İl ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi damgalı pasaport verilir.

  Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise ayrı neviden pasaport verilmesi mümkündür.

  Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.

              Talep edenin mensup bulunduğu makamın yetkili amirinin başvurusu üzerine İçişleri Bakanlığınca verilir, Bu nev’i pasaportlar  aynı şart dahilinde İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine, Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik ve elçiliklerince de verilebilir. Yukarıdaki “A” ve “B” bendlerinde yazılı eşlere ve çocuklara hususi veya hizmet damgalı pasaport verilmesi veya çocukların refakat hanesine kaydı için de aynı yazılı başvuruya lüzum vardır. Emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanların hususi damgalı pasaport alabilmeleri için durumlarını gösteren belgelerle, doğrudan İçişleri Bakanlığına müracaat etmeleri lazımdır.

   

  Bu tür pasaportların tanzimi için istenilen belgeler şunlardır;

  1. a) Hususi Damgalı Pasaport talep yazısı.

  -Çalışanlara ait hususi damgalı pasaport talep formu; hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların mensubu bulunduğu makamca, yetkili amir tarafından tasdiklenerek verilir.

  -Emeklilik veya çekilme sebepleriyle vazifelerinden ayrılmış olanlara ait hususi damgalı pasaport talep yazısı; Emekli oldukları veya çekildikleri kurumlarından tasdiklenerek verilir.

  b)Nüfus Cüzdanı aslı

  1. c) Baş öne eğik veya herhangi bir tarafa dönük olmayacak, nötr bir yüz ifadesiyle ağzı kapalı olarak çekilmiş, beyaz fon ve desensiz 50×50 veya 50×60 mm. ebatlarında çekilmiş 2 adet biometrik vesikalık fotoğraf
  2. d) 5682 sayılı Pasaport Kanununun 17/C maddesi gereğince, reşit olmayanlar ve mahcurların kanuni temsilcilerinden istenilen muvafakat name (Noterden tasdikli olabileceği gibi, pasaport vermeye yetkili makamlar tarafından da düzenlenmektedir.)

   

  3) Hizmet Damgalı Pasaportlar;

  Hizmet damgalı pasaportlar 28 sayfa olup, dış kapak rengi gri’dir.

  Hizmet damgalı pasaportlar Pasaport Kanununun 14 ve ek madde 6 maddesine göre tanzim edilmektedir.

  Anılan Kanun maddesine göre;

  Bu Kanun gereğince kendilerine diplomatik veya hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere, Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alındıklarında verilir.

  Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar ile Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere de aynı nevi pasaport verilir.

  Hizmet damgalı pasaport alanların eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli hizmet damgalı pasaport verilir.

  Halen bu tür pasaportlar yurt içinde İl Emniyet Müdürlüklerince verilmektedir. Bu pasaportlardan süresi bitenler, talep edenin mensup bulunduğu makamın yetkili amirinin başvurusu ile İçişleri Bakanının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine T.C.Dış Temsilciliklerince görev süresince yenilenir.

  Bu tür pasaportların tanzimi için istenilen belgeler şunlardır;

  a)Hizmet damgalı pasaport talep formu; hizmet damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların mensubu bulunduğu makamca, yetkili amir tarafından tasdiklenerek verilir.

  b)Nüfus Cüzdanı aslı

  1. c) Baş öne eğik veya herhangi bir tarafa dönük olmayacak, nötr bir yüz ifadesiyle ağzı kapalı olarak çekilmiş, beyaz fon ve desensiz 50×50 veya 50×60 mm. ebatlarında çekilmiş 2 adet biometrik vesikalık fotoğraf
  2. d) 5682 sayılı Pasaport Kanununun 17/C maddesi gereğince, reşit olmayanlar ve mahcurların kanuni temsilcilerinden istenilen muvafakat name (Noterden tasdikli olabileceği gibi, pasaport vermeye yetkili makamlar tarafından da düzenlenmektedir.)

   

  4) Umuma Mahsus Pasaportlar;

  Umuma mahsus pasaportlar 60 sayfa olup, dış kapak rengi bordrodur.

  Umuma mahsus pasaportlar Pasaport Kanununun 15, 17 ve ek madde 6 maddelerine göre tanzim edilmektedir.

  Bu tür pasaportlar halen yurtiçinde İl Emniyet Müdürlüklerince ve yurtdışında ise Dış Temsilciliklerimizce verilmektedir.

  Umuma Mahsus pasaportların tanzimi için istenilen belgeler şunlardır:

  1. a) Nüfus Cüzdanının Aslı
  2. b) Baş öne eğik veya herhangi bir tarafa dönük olmayacak, nötr bir yüz ifadesiyle ağzı kapalı olarak çekilmiş, beyaz fon ve desensiz 50×50 veya 50×60 mm. ebatlarında çekilmiş 2 adet biometrik vesikalık fotoğraf

  c)5682 sayılı Pasaport Kanununun 17/C maddesi gereğince, reşit olmayanlar ve mahcurların kanuni temsilcilerinden istenilen muvafakat name (Noterden tasdikli olabileceği gibi, pasaport vermeye yetkili makamlar tarafından da düzenlenmektedir.)

  d)İşçi meşruhatlı veya işçi ailesi meşruhatlı pasaport almak isteyenlerden yurtdışında geçimlerini sağladıklarının belgelendirilmeleri için Türkiye İş Kurumlarından alacakları belge,

  e)Harçsız öğrenci pasaport uygulaması Maliye Bakanlığının 07.07.2008 tarih ve B.07.1.GİB.0.02.63/6339-24/68033 sayılı Harçlar Kanunu İç Genelgesi 2008/2 ye göre yapılmaktadır.

  Öğrenci meşruhatlı pasaport almak isteyenlerden Milli Eğitim Bakanlığı veya halen eğitim/öğretim gördüğü Üniversite Rektörlüğünden alacakları belge,

  Bu tür pasaport almak için herhangi bir İl Emniyet Müdürlüğü’ne veya Dış Temsilciliklerimize başvurmak mümkündür. Bu pasaportların verilmesi için sürelerine göre alınacak harç bedelleri 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere;

   

  Pasaport cüzdan bedeli                    75.00 TL

  6 aya kadar olanlar için                    96.10 TL

  1 yıl için olanlar                               140.50  TL

  2 yıl için olanlar                               229.30  TL

  3 yıl için olanlar                               325.50  TL

  3 yıldan fazla süreli olanlar (10 yıl) 458.70  TL

   

  5) Eski Tip pasaportlar:

  01 Haziran 2010 tarihinde e-pasaport sistemine geçişle birlikte eski tip pasaportların temdit işlemlerine yurt dışında 31.12.2010, yurt içerisinde ise 31.01.2011 tarihi itibari ile son verilmiş, ancak 24.11.2015 tarihine kadar geçerli süresi bulunan pasaportlar kullanılmaya devam edilmektedir.

  Ayrıca, Dışişleri Bakanlığının yazılı talebine istinaden henüz çevrimiçi Konsolosluk.Net programına sahip olmayan dış temsilciliklerimizin eski tip pasaport ita ve temdit işlemlerine 24 Kasım 2015 tarihine kadar devam edileceği bildirilmiştir.


  Konuyla ilgili yorumlar

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir