• 2 Yorum • Kapitalizm ve Liberalizm arasındaki başlıca farklar;

  • İkisi de ekonomik uygulama ve ilkeler barındıran sistemlerdir.
  • Kapitalizmin diğer adı anaparacılıktır. Liberalizmin diğer adı Özgürlükçülük tür.
  • Kapitalizm bir ekonomik sistemdir. Liberalizm ise bir ideoloji
  • Kapitalizminde ana güç para dır. Özel sektör en önemli esastır.
  • Liberalizm siyasal, ekonomik ve toplumsal özgürlüklerden yanadır.
  • Kapitalizmde gelir dağılımı adaletsizlikleri daha fazladır.
  • Kapitalizmde ürünlerin üretimi arz-talep kanunları çerçevesinde serbestçe şekillenir.
  • Liberalizm bazen kapitalizm ile eş anlamlı kullanılır. Veya kapitalizmin sonucunda ortaya çıkan olarak yorumlanır.
  • Kapitalizmde ürün az bulunuyorsa ve talep çoksa, fiyatı yüksek olur, ürün çok olursa fiyatı düşer.
  • Kapitalizmde rekabet önemli unsurlardan biridir. Parası çok olanın piyasaları yönlendirdiği gerçeği söz konusudur.
  • Kapitalizmde üretimi genelde özel sektörlerin yapması istenir.
  • Kapitalizmde devletin ticaret ve üretime karışmaması fikri hakimdir. Sağlık ve eğitim alanlarında da devletin karışmaması istenir.
  • Kapitalizmde devlet yasama dışında yürütme görevi olarak sadece milli savunma/askerlik ve adalet/yargı işlevlerini üstlenir.Vergi toplamak ve para basmak dışında ekonomiye müdahale etmez.
  • Dünyada birçok ülkede Müdahaleci Kapitalizm uygulanmaktadır.
  • İngiltere liberalizmin simgesi olarak bilinir.
  Detaylı açıklamalar;

  Liberalizm ekonomik sistem olarak serbest piyasa ekonomisini benimser. Devlet kontrolünden arındırılmış kapitalizmdir.

  Türkiye gibi ülkelerde serbest piyasa yerinde müdahaleci kapitalizm / karma ekonomi sistemi uygulanıyor. Bu sistemlerin sonucu ahbap-çavuş ekonomisinin kurulmasıdır. Yani devlet ekonomiye müdahale edebildiği sürece, sermaye sahiplerini (kapitalistleri) istediği gibi zengin ya da fakir yapabilir.

  Serbest piyasa ekonomisinde ise, sermaye sahipleri arkalarına devlet gücünü alamadıkları için rekabet etmek zorundadırlar ve bu da tüketiciye yani tüm vatandaşlara kaliteli ürünü ucuza sunmaları demektir.

  Bileniz gereken diğer bilgiler; Sosyalizm ve liberalizm arasındaki fark

  • Sosyalizm ekonomik gelişmenin ve sınıflar arası eşitsizliğin giderilmesinin ancak ve ancak devlete tüm ekonomik ve politik gücün verilmesi ile sağlanacağını savunur.
  • Klasik liberalizm devletin bir kuruluşun yönetimine halkın ücretsiz hizmet alabilmesi koşuluyla el koyabileceğini savunur. Klasik liberalizm ekonomik gelişme ve adalet için sosyalizm gibi kuralları dayatmaz.
  • Modern liberalizm devletin ekonomik ve politik gücün yanısıra vatandaşlarının sosyal yaşamında da yer alması gerektiğini savunur. Bundan dolayı modern liberalizm klasik liberalizmden ayrılır ve daha çok sosyalizme yakınsar.
  • Liberalizm bireysel, sosyalizm ise kolektif aksiyona inanır.

  ‘Ekonomi politik emekten yola çıkar, ama emeğe bir şey vermez. Her şeyi özel mülkiyete verir.’ Marx

  Liberalizm ve Marksizm arasındaki temel ayrılıkların bazıları şöyle ifade edilebilir:

  Liberalizm, gerek ekeonomik alanda gerekse politik alandaki sorunlara bireyin, yani kapitalistin perspektifinden bakar. Liberalizme göre, ‘hür teşebbüs’ bütün ekonomik faaliyetin kaynağıdır. Marksizm, liberalizmin bireysel ideolojisinin karşısına toplumsal bir bakış açısını çıkarır

  Liberalizme göre, toplumsal yaşamın dayandığı temel ilke ve ulaşmak istediği hedef, ‘hür teşebbüs’ ve bireyin özgürlüğüdür. Marksizm’e göre, insanlar hür teşebbüs için veya hürriyet için bir araya gelmez. Toplumun dayandığı önemli ilke üretimdir.

  Liberalizm, birey-toplum çelişkisinden hareket eder. Bireyin çıkarını toplumun üstünde görür. Marksizm, insanın toplumsal bir varlık olduğu gerçeğinden hareket eder. Birey ile toplumun çıkarlarının biribiriyle uyumlu olabilecği bir toplumun mümkün olduğunu ileri sürer.

  Liberalizm, toplumsal zenginliğe küçük bir azınlık tarafından elkonulmasını savunur.

  Marksizm, küçük bir azınlığın toplumsal zenginliğe el koymasına itiraz eder. Çoğunluğun zenginlikten yararlanmasını mümkün kılan bir toplumsal düzeni savunur.

  Liberalizm, üretimi özel mülkiyete göre düzenler. Marksizm, özel mülkiyeti üretime göre düzenlemeyi savunur. Özel mülkiyetin aşılmasının, toplumun ihtiyaçlarına göre üretimin yapılmasını mümkün kılacağını savunuır.

  Liberalizm, ekonomik ve politik alanı birbirinden ayırırlar. Parlamenter demokrasi ve faşizm politik açıdan birbirlerine zıt olmalarına rağmen, ekonomik açıdan burjuvaziye hizmet eder. Çünkü servet üretimi ve sermeye birikimi, hem Parlamenter demokrasi ve hem faşizmde varlığını sürdürür.


  Konuyla ilgili yorumlar

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir