Başlıca farklar;

 • Özel sektör, kamu sektörüne göre daha fazla serbestliğe sahiptirler.
 • Kamu kurumları, devletin birer parçasıdırlar ve dolayısıyla değişik organlarca yoğun bir denetime tabidirler,
 • Kamunun hizmetleri devamlıdır, herkese eşit olarak sunulur ve müşteriye göre farklılık göstermez
 • Özel bir kurulu­şun amacı, kuruluşun çıkarını geliştirmektir. Bu çıkar ya kâr ya da sosyal bir deği­şiklik olabilir. Buna karşılık, kamu yöneticilerinden halkın çıkarlarına uygun hareket etmeleri beklenir.
 • Kamunun kurumla, kendi çıkarlarını belirlemede ve geliştirmede, özel kuruluşlar gibi serbest ya da bağımsız değildir.
 • Kamuda yöneticileri kamu hizmetlerini genişletmek ya da daraltmak yetkisine sahip değildirler.
 • Kamu hizmetleri, doğrudan kâr amacına göre değil, “kamu yararı”na uygun olarak halka sunulur.
 • Yoksulların ve kimsesizlerin korunması, evi olmayanlara uygun fiyatlarla konut verilmesi, çiftçilerin çeşitli şekillerde desteklenmesi, işsizliği azaltmak için, çalışanların daha genç yaşta emekli edilerek yeni istihdam imkânlarının sağ­lanması, üretimi artırmak için devlet tarafından verilen teşvikler, hep “sosyal fayda” kavramı içinde değerlendirilebilecek hususlardır
 • Özel firma ve kişiler, halkın genel arzularına uyup uymamakta ya da başkalarının değerlerine önem verip vermemekte tamamıyla serbesttir.
 • Kamu yönetiminde uygulanan usul ve kurallar yasalarla ayrıntılı olarak belir­lenmiştir
 • Kamu yönetiminin örgütlenmesi, görev ve yetkileri, kamu personeli­nin hizmete alınması, haklan ve yükümlülükleri, kamu kurumlarının mal ve hizmet satın almaları çok sayıda yasal düzenlemenin konusunu oluşturmaktadır.
 • Özel sektörde de yasal düzenlemeler vardır. Ancak yasal düzen­lemeler genel niteliktedir, fazla ayrıntılı değildir ve ayrıca sayı bakımından da azdır.
Özel sektörü ilgilendiren denetleyen veya ilişki içinde olan kurumlardan bazıları şunlardır

 • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
 • Türk Patent Enstitüsü (TPE)
 • Rekabet Kurumu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),
 • Muhasebe Standartları Kurulu Telekomünikasyon Kurumu (TK)
 • Şeker Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
 • Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)
 • Kamu İhale Kurumu (KİK)
 • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)

 

Detaylı açıklamalar;

Benzerlikler

Yönetimle ilgili örgüt teorilerinin büyük bir kısmı, özel sektör kuruluşlarında yapılan araştırmalara dayanmaktadır. Kamunun yönetimi, bu araştırmalardan büyük ölçüde yararlanmaktadır. Mühendis, doktor ve iktisatçı gibi uzmanlar, ister özel kesimde isterse kamuda çalışsınlar, işlerini yürütürken aynı bilgileri, usulleri ve teknikleri kullanırlar. Her iki kesimde de, kurallar sistemi, örgüt, personel, malî kaynak ve dış çevre gibi ortak Öğeler ve sorunlar bulunmaktadır. Esas itibariyle bütün yönetimler, insan kaynakları, malî yönetim, örgülün yapı ve işleyişini idare etme; siyasa, program ve yöntem geliştirme gibi dört temel işlev yürütür­ler,

Dünya’daki genel değişmelere uygun olarak kamunun yönetimi ve özel yönetim arasında önemli bir yakınlaşma ve işbirliği görülmekledir. Çalışma yöntemleri bakımından iki kesimin giderek birbirine benzemekte olduğu söylenebilir. İki yönetim arasında işbirliğinin arttığını gösteren en önemli olay, kamu yönetimi­nin çoğu proje ve faaliyetlerini ihale ya da başka yöntemlerle özel sektöre yap­tırması, Özelleştirme ve bazı işletmelerini kiraya vermesi; toplam kalite yöneti­mi, stratejik yönetim, performans yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi kav­ram ve anlayışların kamuda da benimsenmesidir. Yukarıda da belirtildiği gibi, işletme yönetim ve tekniklerinin kamuda da uygulanabileceğine ilişkin teori ve uygulamalar son zamanlarda öne çıkmıştır. Yeni kamunun yönetimi anlayışı, kamunun sektöründe   idareden   (administration)   işletmecilik  (management)  anlayışına geçişi simgelemektedir. Kamuda öteden beri uygulanan geleneksel yönetim anlayışı yerine, özel sektör yönetiminden esinlenerek geliştirilen yeni kamunun yönetimi anlayışı egemen olmaya başlamıştır.

 

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir