Hakim, Savcı ve Avukat arasındaki başlıca farklar;

 • Avukat; hukuk kariyerine yeni başlayacak olan hukuk fakültesinden mezun olmuş kişilere, bağlı bulunduğu barolarca Avukat unvanı verilir.
 • Hakim; Her türlü anlaşmazlıklardan doğan sorunları anayasaya bağlı ve kanunları göz önünde bulundurarak özgür vicdan hürriyetine bağlı bağımsız karar verme yetkisine sahip kişi.
 • Savcı; Adalet bakanlığı bünyesinde herhangi bir suç konusunda, kişiler veya kurumlara kamu davası açmaya yetkili kişilerdir.
 • Savcı iddia makamıdır, Hakim ise karar makamıdır.
 • Savcı kamu görevlisidir. Özel sektörde çalışamalar, kendilerine ait iş yerleri olamaz.
 • Savcıların görev yeri Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurul unca belirlenir.
Avukatlar;

 • Bireylerin birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde temsil eden ve haklarını savunurlar.
 • Dava konusu ile ilgili yasaları, mahkemenin kararlarını incelerler.
 • Dava ile ilgili araştırma, inceleme yaparlar, tanıkları mahkeme heyetine dinletir, sorular sorarlar.
 • Mahkemelerde çeşitli davalar açarlar veya müvekkili aleyhine açılan davalara katılırlar, kararın müvekkili lehine sonuçlanması için savunma metnini hazırlarlar ve savunma amacıyla konuşma yaparlar.
 • İcra takipleri yaparlar.
 • Yeni çıkan kanun ve yayınları takip ederler ve yorumlarlar.

Savcılar;

 • Herhangi bir şekilde haberdar olduğu suçlara bizzat veya emniyet kuvvetleri yardımıyla el koyar, lehte veya aleyhte tüm delilleri toplayarak olay hakkında kamu davası açıp açmamaya karar verir, açılan kamu davalarında iddia makamını temsil eder.
 • Ağır cezalık suçlar ile kanunda kamu davası açılması gerektiği belirtilen konularda şikayetçi olsun veya olmasın hazırlık soruşturmasını yapar, kamu davası açar.
 • Kanıt toplar ve sanığı sorguya çeker.
 • Ölüm olaylarında cesetlerin adli muayenesini yaptırır.
 • İddianame hazırlar ve yargı kararlarını yerine getirir.
 • Suçtan zarar gören kişilerin ve toplumun haklarını savunur.
 • Medeni hukuku ilgilendiren, kanundan doğan bazı davaları açar (derneğin veya vakfın hukuken ortadan kaldırılması, evlenmeye itiraz, vs.)

Hakimler;

 • Devlet ile birey arasındaki veya bireylerin kendi aralarındaki veya devletin iki idari birimi arasındaki anlaşmazlıklar ile kamu düzenini bozan suçlara ilişkin konuları, Anayasaya, kanunlara ve hukuk ilkelerine uygun olarak inceler, vicdani kanaâtine göre ve bağımsız olarak karar verir.
 • Kendine gelen dava konusu dosyayı inceler, sunulan belgeleri ve bilgileri alır, dava dosyalarına ekler ve bunları değerlendirir.
 • Davalı ile davacı taraflar ile onların avukatlarını, tanıkları ve bilirkişileri dinler.
 • Kanıtlar ve verilen ifadeler ile yürürlükteki kanunlar ışığında, dava hakkında hüküm verir.

Hakimin görevlerini özetle şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Kendisine gelen dava dosyalarını inceleyerek gerekli bilgileri ve verileri alarak, açılan dava dosyalarına ekleyip değerlendirir.
 • Davalı ve davacı olarak her iki tarafı ve ayrıca görgü tanıklarını, şahısların avukatlarını dinler.
 • Tüm incelemeler sonucunda davayı karara bağlayıp hükmü vermekle yetkilidirler.

Savcının görevlerini özetle şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Savcının görevlerinden biri kamu davası açmaktır.
 • Açılan dava adında her türlü delili toplamak veya toplattırmak.
 • İddianame hazırlamak ve yargının verdiği kararları yerine getirmek.
 • Ayrıca vefat durumunda cesetlerin adli müdahalesinin yapılmasını sağlar.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir