Başlıca Farklar

 • Limited Şirket en fazla 50 ortaklı olabilir, Anonim şirkette ise sınır yoktur.
 • Limited Şirket halka açılamaz, Anonim şirket halka açılabilir.
 • Limited Şirketlerde avukat bulunma zorunluluğu yoktur. Sermayesi 250.000 TL ve üstü olan Anonim şirketlerde Avukat bulundurması veya danışmanlık alınması mecburidir.
 • Limited Şirket 10.000 TL esas sermaye ile kurulabilir. Anonim şirketlerde 50.000 TL esas sermaye ve 100.000 TL Kayıtlı Sermaye ile kurulabilir.
 • Limited Şirket hissesi 5 yıl hatta 15 yıl sonra dahi satıldığında, elde edilen kazanç “değer artışı kazancı” olarak, gelir vergisine tabi.  Anonim şirkette ise Şirket pay senedinin, iki yıl geçtikten sonra satılmasından “doğan kazanç tutarı” gelir vergisine tabi değildir.
 • Limited Şirketlerde pay senedinin satışı genel kurul onayı gerekli olup satış noterden yapılmalıdır. Ticaret sicilden de tescil edilmesi gerekmektedir. Anonim Şirketlerde  pay devri kolayca gerçekleştirilebilir. Noterden yapılma mecburiyeti yoktur. Hamiline yazılı pay senetlerinde teslim yeterlidir. Ticaret sicilde tescil mecburiyeti yoktur.
Limited Şirketin Başlıca Özellikleri

 • Kurucu ortak sayısı en az iki kişidir. (TTK.md-503)
 • Ortak sayısı 50 ile sınırlıdır.  (TTK.md-504)
 • Sermayesi en az 5.000.000.000.- Tl. (TTK.md-507) (19/01/2002  BKK_2001/3500)
 • Her bir sermaye payı 25.000.000.-Tl. ve katları olmak zorundadır.
 • En az bir müdür tarafından yönetilirler. Müdür ortaklar veya ortak olmayanlardan seçilebilir. (TTK.md-540-541)
 • Her yıl genel kurul yapma zorunluluğu yoktur. (Ortak Sayısı 20’den az olan şirketler için) (TTK.md-536)
 • Sigortacılık yapamazlar (sigorta acentalığı hariç)
 • Bankacılık yapamazlar
 • İkraz yapamazlar (Factoring Şirketi olamazlar)
 • Hisse senedi ve tahvil çıkaramazlar. Menkul Değerlerle İlgili Aracılık Faaliyetinde Bulunamazlar
 • Limited Şirketler Varlık Yönetim Şirketi olamazlar. (Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faliyet Esasları Hakkında yönetmelik)
 • Limited Şirketler, Finansal Kiralama Şirketi olamazlar. (Finansal Kiralama Kanunu, Kiralayan Şirketin hukuki yapısı Madde 10-Kiralayan şirketler, yalnızca anonim ortaklık şeklinde kurulabilir. )
 • Limited Şirketler, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Şirketi olamazlar
 • Serbest Muhasebeci ve Yeminli Mali Müşavirler şirket kurmaları halinde bu ünvanları kazandıklarına dair belgenin bir suretini ibraz etmeleri gerekir.
 • Serbest Muhasebeci ve Yeminli Mali Müşavir ortak olarak işyeri açıyorlarsa Müdür Mali Müşavir olmak zorundadır.

Anonim Şirketin Başlıca Özellikleri

 • Her türlü iktisadi ve ticari etkinliği yapabilmesiyle geniş bir faaliyet alanına sahiptir. Ancak bu faaliyetin şirket ana sözleşmesinde yer alması gerekir.
 • Gerçek arasında kurulabileceği gibi tüzel kişiler veya gerçek ve tüzel kişiler arasında da kurulabilir.
 • Bir Anonim Şirketin kurulabilmesi için en az 5 gerçek ya da tüzel kişi gereklidir.
 • Anonim Şirket sermayesi minimum 50.000 TL’dir.
 • Anonim   Şirketlerin   yapılanmaları   ve   organizasyonları   Türk   Ticaret   Kanunu’ndaki düzenlemelere tabidir. Ancak, bunun yanısıra ortak sayısı 250’yi geçen ya da borsada kote edilmiş hisse senedi ve tahvil ihraç eden Anonim Şirketler aynı zamanda Sermaye Piyasası Kanunu’na tabidir.
 • Anonim   Şirket   sermayesi,  değeri  birbirine  eşit  hisselere bölünmüştür. Anonim Şirket hisseleri tedavül kabiliyetini haiz kıymetli evrak niteliğindeki hisse senetleri şeklinde bastırılabilir. Anonim Şirket hisse senetlerinin nama ya da hamiline olarak düzenlenmesi mümkündür.
 • Anonim Şirketlerde kararlar farklı bir oran  öngörülmemişse çoğunluk oyu ile alınır. Ancak Türk Ticaret Kanunu bazı hallerde ağırlaştırılmış oranlar da içermektedir.
 • Anonim   Şirketlerde  şirketi  temsil  ve ilzam görevini üstlenen organ Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu en az üç üyeden oluşur.

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Anonim_%C5%9Firket


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir