Başlıca Farklar;

  • Karakter, insanın kişiliğinin başka insanlar tarafından değerlendirilmesine denir,
  • Kişilik ise insanları birbirinden farklı kılan özellikleridir,
  • Kişilik ile Karakter farklı anlamdadırlar,
  • Bir kişinin karakteri ile başka bir kişinin karakteri birbirine benziyor olabilir, ancak kişilikleri mutlaka farklıdır,
  • Her insanın kişiliği tekildir ve dünyada bir benzeri yoktur, ancak aynı karaktere sahip olan binlerce insan olabilir,
  • Kişiliğin %50 si genetiktir değişmez, Karakterler insanın hayatı boyunca her zaman değişebilir,
  • Kişilik doğuştan gelir, Karakter sonradan kazanılır,
Karakter, küçük yaşlardan itibaren içinde yaşanan toplumun değer yargılarının benimsenmesi ile şekillenir. İnsan, değer yargılarını aynen alıp belli durumlarda taklit etmez. Benimsediği, kendisi ile bütünleştirdiği değerleri ilgili durumlarla karşılaştıkça kendine özgü biçimde uygular. Bu tür davranışlarda ve karakter özellikleri arasında tutarlılık vardır. Örneğin insan, hem dürüst, hem ya­lancı olamaz.

Benimsenen değerlerle davranışlar arasında uygunluk varsa kişi karak­ter sahibidir. Halk arasında “özü sözü bir”, “sözü sazına uygun”, “sözünün eri” gibi deyimler, karakter sahibi insanın özellikleridir. Benimsenen değerlerle davranışlar arasında uyumsuzluğun olması, karaktersizliğinin göstergesidir. Bu tür insanların davranışlarında tutarlılık yoktur. Halk arasında da “bir sözü bir sözünü tutmaz”, “ipiyle kuyuya inilmez” gibi deyimler, “yalancı” , “sahtekâr” , “iki yüzlü” gibi terimler, bu tür insanlara duyulan güvensizliği belirtir.
Dürüstlük, hoşgörü, sabırlılık gibi özellikler karakter özelliğidir. Zeki, yete­nekli, coşkulu, içe dönük, otoriter, kavgacı, girişken gibi özellikler kişilik özelliğidir.
Kişilik, latince personality karşılığıdır Aktörlerin kullandığı maske, persona’dan gelir. Kişilik, insanın bütün ilgilerinin, yeteneklerinin, konuşma biçiminin, tavırlarının, görünüşünün ve çevresine uyum biçiminin özelliklerini kapsar. Bu bakımdan bir insanı diğer insanlardan ayıran, onu farklı yapan, insanı kendisi kılan bütün özellikleri içerir. O halde kişilik (şahsiyet) bir insanın kendine özgü özelliklerinin ortaya koyduğu hâl, hareket, tavır olarak tanımlanabilir.

İnsanın kişiliğinin parçası olan bazı et­kinlikleri, tutum, davranış, görünüş vb baş­kalarınca gözlenip değerlendirilebilir. Kişiliğin dışa yansıyan bu yanı, objektif (nesnel) yanını oluşturur. Kişiliğin duyuş, düşünüş gibi İçsel etkinlikleri de vardır. Bunlar kişinin kendini tanıdığı, değerlerdirdiği, benlik bilincinin oluştuğu sübjektif (özel) yanını oluşturur. Kişiliğin objektif ve sübjektif görünüşleri birbirinden ayrı düşünülemez. Duyuş, düşünüş, ilgi, yetenek ve tutumlar davranış, görünüş, mimik, jest ve çevreye uyum biçi­miyle dışa yansır. Yani kişilik sübjektif ve objektif görünüşlerinin bütünlüğüdür.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir