Başlıca Farklar;

  • Öğretim görevlileri ders verebilen ve uygulama yaptırabilen kişilerdir, Araştırma görevlileri ise ders veremezler.
  • Araştırma görevlileri bir ve birçok konu üzerinde araştırma yapabilirler.
  • Öğretim görevlisi olabilmek için yüksek lisans yapmış olmak veya 10 yıllık tecrübeli olmak şartı aranır.
  • Öğretim görevlisinin doktora yapması ve bilimsel yayın yapması zorunlu değildir.
  • Öğretim görevlileri aynı zamanda başka bir resmi görev almış olabilir veya serbest meslek ile uğraşabilir. Araştırma görevlileri başka herhangi bir işte çalışamazlar.
  • Araştırma görevlileri asaletlerinin onanmasından itibaren 4 yıl içinde uzmanlıklarını ve altı yıl içinde dokrotalarını vermek zorundadırlar
  • Araştırma görevlileri yanlarında çalıştıkları Prof. ve Doçentlerin çalışmalarında yardımcı bulunmak ve kendilerine verilecek işleri yapmakla yükümlüdürler.
  • Yardımcı Doçent unvanını elde etmek için doktora yapmak gerekir.
Araştırma görevlisi, yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcısı. Başlangıçta asil olarak tayin edilmeyen asistanlar, bu tarihten bir yıl sonra asil kadroya geçerler. Gerekli görülenlerin adaylık süresi bir yıl daha uzatılabilir. Asistanlar, asaletlerinin onanmasından itibaren 4 yıl içinde uzmanlıklarını ve altı yıl içinde doktoralarını vermek zorundadırlar. Bu süre içinde doktor veya uzman olamayan asistanların görevlerine devam edip etmemelerine, kürsü profesörünün teklifi üzerine profesörler kurulu karar verir. Asistanların üniversite dışında herhangi bir işte çalışmaları yasaktır. Kendilerine belirli miktarda üniversite tazminatı ödenir. Asistanlar, yanlarında çalıştıkları profesör veya doçentlerin gerekli göreceği öğretim ve uygulamalarda hazır bulunmak, kendilerine konularıyla ilgili olarak verilecek işleri zamanında ve düzenli olarak yapmak, öğrencilerin çalışma ve uygulamalarına yardım etmek işleriyle görevlidirler

Öğretim görevlisi, doktora derecesine sahip olma zorunluluğu olmayan ve özel uzmanlığı gerektiren konularda ders vermek üzere geçici veya devamlı olarak yüksek öğretim kurumlarında görevlendirilen kişidir. Doktorasını tamamlamış olanlar ilgili uzmanlık alanında doçentlik sınavına başvurabilmektedir. Öğretim Görevlisi olmak için Herhangi bir alanda Yüksek Lisans yapmış olmak gereklidir. Herhangi bir alanda Tezli yada Tezsiz Yükseklisans yapmış olan kişiler Öğretim Görevlisi olabilirler. Ancak Lisans Mezunu olduğu halde özel bir uzmanlık seviyesinde bulunan kişilerde Öğretim Görevlisi olabilirler. Öğretim Görevlisi olan kişiler çoğunlukla İlçelerde kurulu bulunan Meslek Yüksekokullarında yada bölümleriyle ilgili fakülte veya enstitülerde görev yapabilirler. Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi birbirinden farklı mesleklerdir. Öğretim Üyeleri çoğunlukla Doktora yapmış ve Akademik Unvan almış kişilerdir. Öğretim Görevlisi olmak için Yaş sınırı bulunmamaktadır. Üniversitelerde ders veren Öğretim Görevlileri Öğr.Gör. kısaltmasıyla yazılırlar. Yabancı Dil bilme şartı bulunmamaktadır ancak yabancı dili iyi olanlar olası bir dil sınavında başarılı sayılırlar. Herhangi bir alanda uzmanlaşmış kişiler gündüz farklı bir sektörde çalıştığı halde akşam saatlerinde yürütülen ikinci öğretim derslerinde ders verebilirler. Örneğin Bir Avukat, Özel sektörde çalışan Yönetici, İdareci yada uzman bir Muhasebeci gündüz saatlerinde kendi işlerinde çalışıp ikinci öğretimde ders verebilirler.

Bu kişiler aynı zamanda başka bir resmi görev almış veya serbest meslek sahibi de olabilir. Öğretim görevlisi, fakülte profesörler kurulunun teklifi ve üniversite senatosunun onayı üzerine esas veya yardımcı öğretim üyesi kadrolarından boş olan birine tayin edilir. Görevine aynı yoldan son verilir. Resmi görevden nakil suretiyle gelen öğretim görevlilerine kendi derecelerindeki aylık ödenir. Serbest meslek sahibi olan öğretim görevlilerine ise belirli bir aylık veya ücret verilir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir